ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ

ท่านลูกค้าผู้ที่ใช้บริการสั่งซื้อสินค้ากับทางวีแซดมาร์ท (“VZMART.COM”) ให้ถือว่าตกลงยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ (“Terms and Conditions”) โดยสมบูรณ์

1.วีแซดมาร์ท จำหน่ายสินค้าทั้งแบบพร้อมส่งและพรีออเดอร์
1.1 สินค้าพร้อมส่ง วีแซดมาร์ทจะใช้เวลาในการเตรียมและจัดส่งสินค้าออกภายใน 7 วันทำการ ทั้งนี้ไม่นับรวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์อาทิตย์ โดยนับถัดจากวันที่ท่านลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินกลับจากวีแซดมาร์ท
1.2 สินค้าพรีออเดอร์ เป็นการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า ซึ่งทางวีแซดมาร์ทจะไม่มีสินค้าไว้ในสต็อกแต่จะทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่าง ประเทศ โดยที่ท่านลูกค้าต้องชำระเงินค่าสินค้าทั้งหมดก่อน โดยคาดว่าจะสามารถทำการจัดส่งสินค้าออกได้ภายใน 15 วันทำการ* โดยนับถัดจากวันที่ท่านลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินกลับจากวีแซดมาร์ท
* หากสินค้ามาช้า หรือ มีเหตุขัดข้องที่วีแซดมาร์ทไม่สามารถควบคุมได้ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ อย่างไรก็ตาม วีแซดมาร์ทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าเป็นระยะเพื่อลดความกังวลใจ **

2. การสั่งซื้อสินค้าแบบพรีออเดอร์ วีแซดมาร์ทเป็นเพียงผู้รับฝากสั่งสินค้าจากต่างประเทศ จึงมิได้เห็นตัวสินค้ามาก่อนเช่นกัน จึงยืนยันมิได้ว่าสินค้านั้นจะเหมือนตามรูปภาพ100 % หรือไม่ เนื่องจากในบางครั้งการถ่ายทำ การจัดฉาก อาจทำให้มีการผิดเพี้ยนของสีในรูปไป เนื่องมาจากการตั้งค่าสีจอภาพ หรือ การใช้ตัวแสดงผลบนเว็บ (Web Browser) ที่แตกต่างกัน ดังนั้นทางร้าน จึงไม่รับประกันในเรื่องดังกล่าวข้างต้น

3. ภาพที่ใช้ในการโฆษณาหน้าเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากสินค้าจริงอยู่บ้างในส่วนของขนาด และ สี เนื่องจากในบางครั้งการถ่ายทำ การจัดฉาก อาจทำให้มีการผิดเพี้ยนของสีในรูป หรือ อาจมาจากการตั้งค่าสีจอภาพ หรือ การใช้ตัวแสดงผลบนเว็บ (Web Browser) ที่แตกต่างกัน หรือ การปรับขนาด สัดส่วนภาพเพื่อให้เหมาะสมกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ หรือ ชื่อสินค้าบางครั้งไม่ได้บ่งชี้รายละเอียดสินค้าได้ครบถ้วน ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านลูกค้า ขอให้ท่านลูกค้าอ่านรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วนก่อนทำการตัดสินใจซื้อ อย่าดูแต่ชื่อหรือดูแต่ภาพสินค้าเพียงอย่างเดียว

4. สินค้าทั้งแบบพร้อมส่งและพรีออเดอร์ ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี ยกเว้นแต่ในกรณีวีแซดมาร์ทจัดส่งสินค้าผิดแบบเท่านั้น ซึ่งโดยปกติจะมีการตรวจสอบก่อนทำการจัดส่ง

5. อีเมล์ยืนยันการชำระเงิน จะได้รับก็ต่อเมื่อลูกค้าทำการแจ้งโอนเงินโดยระบุข้อมูลถูกต้องครบถ้วน หากวีแซดมาร์ทไม่สามารถทำการตรวจสอบยอดเงินได้ จะทำการขอเอกสารหลักฐานการโอนเงินเพิ่มเติม

6. เมื่อวีแซดมาร์ทจัดส่งสินค้าแล้ว จะทำการแจ้งเลขที่พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ท่านลูกค้าทราบ เพื่อให้ท่านลูกค้าสามารถทำการตรวจสอบสถานะการจัดส่งของสินค้าได้ด้วยตัวท่านเอง และวีแซดมาร์ทถือว่าท่านลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว อ้างอิงตามข้อมูลไปรษณีย์ไทยว่ามีผู้เซ็นต์รับสินค้านั้นไว้แล้ว

7. การรับประกันสินค้าทั้งแบบพร้อมส่งและพรีออเดอร์ รับประกันความพอใจของลูกค้าโดยเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ต้องทำการตรวจสอบตัวสินค้าภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ลูกค้าได้รับ อ้างอิงตามข้อมูลไปรษณีย์ไทย วีแซดมาร์ทรับประกันเฉพาะกรณีสินค้าชำรุด แตก หัก เสียหายที่เกิดจากผู้ผลิตเท่านั้น แจ้งกลับวีแซดมาร์ท พร้อมหลักฐานรูปถ่าย รายละเอียดที่อธิบายชัดเจน ทางอีเมล์ และ จัดส่งสินค้าให้วีแซดมาร์ททำการตรวจสอบอีกครั้งโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งกลับให้ทางวีแซดมาร์ท ซึ่งเมื่อวีแซดมาร์ททำการตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าชำรุด แตก หัก เสียหาย จากผู้ผลิตจริง วีแซดมาร์ทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งกลับมาและจะดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่กลับไปให้ท่านลูกค้า ทั้งนี้วีแซดมาร์ทไม่รับประกันภาชนะหีบห่อ กล่องใส่สินค้า เนื่องจากการขนส่งทางไปรษณีย์ หากเลยระยะเวลาดังกล่าวถือว่าลูกค้ายินยอมรับสินค้าโดยสมบูรณ์แล้ว

8. กรณีสินค้าหมด วีแซดมาร์ทจะทำการโอนเงินค่าสินค้าคืนทั้งหมด โดยหากมีค่าธรรมเนียมเกิดขึ้นทั้งจากธนาคารและอื่นใด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน เช่น กรณีโอนเงินข้ามเขต/จังหวัด, กรณีโอนต่างธนาคาร และอื่นๆ)

9.กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ วีแซดมาร์ทจะทำการพิจารณาตามหลักฐาน เหตุผลและความเหมาะสม หากจำเป็นต้องทำการคืนเงิน การคืนเงินนั้นมากสุดจะเท่ากับราคาสินค้าที่ทางท่านลูกค้าโอนเงินมาหักด้วย ค่าจัดส่งสินค้า ภาชนะหีบห่อบรรจุ ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยท่านลูกค้าตกลงยอมรับในการประเมินค่าใช้จ่ายจากวีแซดมาร์ท จากนั้นท่านลูกค้าตกลงที่จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS)กลับมาให้วีแซดมาร์ทภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งทางอีเมล์ และ จัดการสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือสภาพเหมือนเดิมก่อนทำการจัดส่ง หากสินค้าที่ส่งกลับมาไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม ให้สิทธิ์วีแซดมาร์ททำการประเมินค่าดำเนินการเพื่อจัดการให้กลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิม โดยท่านลูกค้าตกลงยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้น โดยหักจากราคาสินค้าที่ท่านลูกค้าโอนมา โดยการโอนเงินคืนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่วีแซดมาร์ทอีเมล์ตอบยืนยันกลับจำนวนที่แน่นอนที่ตกลงกันเรียบร้อยแล้ว โดยหากมีค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการโอนเงินคืนจะหักจากจำนวนเงินที่ได้ตกลงกันแล้วนั้น จึงถือให้ข้อพิพาทนั้นสิ้นสุดโดยสมบูรณ์

10. กรณีวีแซดมาร์ทส่งสินค้าให้ท่านลูกค้า ตามชื่อและที่อยู่ที่ทางท่านลูกค้าเป็นคนระบุแล้ว แต่ปรากฎว่ามีเหตุอื่นใดที่ทำให้สินค้าส่งกลับมาที่วีแซดมาร์ท โดยท่านลูกค้าไม่ไปรับสินค้าที่ทางไปรษณีย์ใกล้บ้านท่านภายในกำหนดระยะเวลา หากท่านลูกค้าต้องการให้วีแซดมาร์ทส่งกลับไปใหม่ ท่านลูกค้าตกลงที่จะให้วีแซดมาร์ททำการประเมินค่าจัดส่งใหม่ ซึ่งค่าจัดส่งจะประกอบไปด้วย ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS), ค่าหีบห่อบรรจุ, ค่าเดินทาง, ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางวีแซดมาร์ทจะทำการจัดส่งไปให้ใหม่ตามรอบระยะเวลาการจัดส่ง โดยท่านลูกค้าต้องทำการชำระค่าจัดส่งใหม่ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่วีแซดมาร์ทแจ้งกลับทางอีเมล์ หากไม่ชำระค่าจัดส่งใหม่ตามกำหนด หรือเมื่อทำการจัดส่งใหม่แล้ว สินค้ายังตีกลับมาอีก วีแซดมาร์ทถือว่าท่านลูกค้าต้องการสละสิทธิ์ในการรับสินค้านั้น

11. การจัดส่งสินค้า วีแซดมาร์ทจะทำการจัดส่งสินค้าตามชื่อ และที่อยู่ ที่ทางท่านลูกค้าเป็นผู้ให้ข้อมูลผ่านการสมัครสมาชิกหน้าเว็บไซต์วีแซดมาร์ท (“VZMART.COM”) หรือทางอีเมล์ หรือช่องทางอื่นใด ท่านลูกค้าตกลงที่จะทำการตรวจสอบให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ หากสินค้าตีกลับมาที่วีแซดมาร์ท ท่านลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งใหม่ โดยท่านลูกค้ายินยอมให้วีแซดมาร์ทเป็นผู้ประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่นั้น และแจ้งให้ท่านลูกค้าทราบทางอีเมล์

12. กรณีท่านลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารแล้วแต่ไม่ได้ทำการแจ้งโอน วีแซดมาร์ทไม่สามารถทำการส่งสินค้าให้ท่านได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นยอดเงินของใคร ดังนั้นทางวีแซดมาร์ทจะจัดส่งสินค้าก็ต่อเมื่อท่านลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันกลับ หลังจากมีการแจ้งโอนเงินผ่านทางอีเมล์ vzmart@hotmail.com และได้รับการชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคารครบถ้วนแล้วเท่านั้น

13. ความรับผิดชอบของวีแซดมาร์ทจะสิ้นสุดเมื่อมีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงว่ามีการจัดส่งจริงจากใบเสร็จที่ออกโดยไปรษณีย์ไทย จากนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของไปรษณีย์ไทยในการขนส่งสินค้าและท่านลูกค้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามจากไปรษณีย์ไทยจนได้รับสินค้า

14. วีแซดมาร์ทได้ทำการจัดเก็บข้อมูลที่ท่านลูกค้าได้กระทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านระบบวีแซดมาร์ท

15. ท่านลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อกับวีแซดมาร์ทไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ถือว่าท่านลูกค้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อนี้แล้ว
** ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ (“Terms and Conditions”) กับวีแซดมาร์ท (“VZMART.COM”) ครบถ้วนแล้วให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายและ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์